UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN TERMINARZ WYNIKI NAGRODY POMOC KONTAKT PRACE KONKURSOWE

REGULAMIN KONKURSU "ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH"

dalej jako "Konkurs"

UWAGA! NASTĘPUJĄCE TERMINY PODANE W REGULAMINIE ULEGŁY ZMIANIE: 

 • rejestracja placówek - do 17 kwietnia 2019 roku
 • przesyłanie skanów prac konkursowych oraz zgód - do 29 maja 2019 roku
 • przesyłanie oryginałów zgód autorów - do 14 czerwca 2019 roku
 • prezentacja prac na stronie konkursu - połowa czerwca 2019 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu są:
  Fundacja Banku Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32; wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000347694, NIP 527 262 13 45, REGON 142270488-00026
  oraz
  Poczta Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, o kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000 zł, w całości wpłaconym
  (dalej zwani „Organizatorami”)
 2. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersyteckiego Centrum Badań na Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Regulamin Konkursu „Świat oczami młodych” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w Konkursie na przygotowanie przez uczestników projektu znaczka pocztowego przedstawiającego sposoby ochrony klimatu do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”.
 4. Biuro Organizacyjne Konkursu (dalej „biuro”) znajduje się w siedzibie Fundacji. 
 5. Szczegóły Konkursu dostępne na stronie Konkursu: www.oczamimlodych.pl (dalej zwana „stroną Konkursu”).
 6. Kontakt do biura:
  tel: 507 006 579, w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00 – 14.00;
  e-mail: oczamimlodych@fundacjabos.pl
  adres: Fundacja BOŚ, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest przybliżenie młodzieży zagadnień dotyczących tradycyjnych sadów ze starymi odmianami drzew owocowych i ich roli dla ochrony środowiska i zwiększenia różnorodności biologicznej. 
 2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie sady ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, niepowodującymi negatywnego wpływu na środowisko, do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”, spełniającego wymagania techniczne określone w Regulaminie (dalej jako „praca konkursowa”).
 3. Najlepsze 3 (trzy) prace konkursowe zostaną wykorzystane do zaprojektowania przez Pocztę Polską S.A. arkusika trzyznaczkowego, który zostanie wydany przez Pocztę Polską S.A. w nakładzie 100 tysięcy sztuk.

III. TERMINARZ

 1. Konkurs trwa w okresie od 14 lutego do 30 września 2019 roku.
 2. Szczegółowy terminarz Konkursu znajduje się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 1. Uczestnikami Konkursu może być wyłącznie młodzież w wieku 10-19 lat, uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, z uwzględnieniem szkół artystycznych oraz podopiecznych ośrodków kultury.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi (szkoła/ośrodek kultury - dalej zwanymi „Placówką”). 
 3. Placówkę do Konkursu zgłasza nauczyciel/opiekun pełniący funkcję koordynatora Konkursu (dalej jako „Koordynator Placówki”) na terenie danej Placówki rejestrując ją na stronie konkursu (zgodnie z pkt. 4 poniżej). Po rejestracji Koordynator Placówki otrzyma dostęp do Panelu Koordynatora. 
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie Placówki w terminie do 19 marca 2019 roku poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznie znajdującego się na stronie Konkursu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Przesłanie formularza stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków Regulaminu przez Placówkę.
 5. Koordynator Placówki zobowiązany jest do: 
  1. zapoznania uczestników z: 
   • warunkami przystąpienia do Konkursu, 
   • materiałami merytorycznymi udostępnionymi na stronie Konkursu (dotyczącymi: roli znaczka pocztowego, zagadnień dotyczących tradycyjnych sadów oraz poradami na temat zasad projektowania przestrzeni graficznej);
  2. przeprowadzenia konkursu plastycznego na terenie Placówki i wyłonienia w głosowaniu społeczności palcówki maksymalnie 3 najlepszych prac konkursowych; 
  3. w terminie do 14 maja 2019 roku przesłania do Organizatorów za pośrednictwem Panelu Koordynatora skanów najlepszych prac konkursowych i skanów oryginałów zgód autorów lub ich opiekunów prawnych (punkt 5e i 5f Regulaminu);
  4. w terminie do 14 maja 2019 roku przesłania za pośrednictwem Panelu Koordynatora do Organizatorów raportu z przeprowadzenia Konkursu w Placówce;
  5. w terminie do 28 maja 2019 roku przesłania do Biura Organizacyjnego Konkursu tj. Fundacja BOŚ przy ul. Żelaznej 32 w Warszawie oryginałów podpisanych zgód opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników (załącznik nr 1 do Regulaminu) Konkursu na udział uczestników w Konkursie, w tym udzielenie zgód na korzystanie z prac konkursowych przez Organizatorów w zakresie określonym Regulaminem > POBIERZ FORMULARZ ZGODY 
  6. w terminie do 28 maja 2019 roku przesłania do Biura Organizacyjnego Konkursu tj. Fundacja BOŚ przy ul. Żelaznej 32 w Warszawie oryginałów podpisanych zgód pełnoletnich uczestników (załącznik nr 2 do Regulaminu) Konkursu na korzystanie z prac konkursowych przez Organizatorów w zakresie określonym Regulaminem > POBIERZ FORMULARZ ZGODY
  7. oryginały dokumentów wymienionych w punktach 5 e, 5 f należy także dostarczyć do Biura Organizacyjnego Konkursu tj. Fundacja BOŚ przy ul. Żelaznej 32 w Warszawie osobiście lub pocztą tradycyjną. O zachowaniu terminu określonego w punkcie 5 e i 5 f decyduje data faktycznego dostarczenia podpisanego formularza zgłoszenia do Organizatorów, a w przypadku poczty tradycyjnej – data stempla pocztowego.
  8. brak zgód, o których mowa w pkt 5 e i 5 f oznacza wykluczenie uczestnika z Konkursu.
 6. Zgłaszając placówkę do konkursu Koordynator Placówki oświadcza, że Dyrektor Placówki wyraża zgodę na udział placówki w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem
 7. Zgłoszona do Konkursu praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.
 8. Prace konkursowe złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 9. Wszystkie prace konkursowe zgodne z Regulaminem zostaną opublikowane na stronie konkursu w zakładce PRACE KONKURSOWE. Każda praca będzie podpisana tytułem, nazwiskiem autora oraz skróconą nazwą Placówki. 
 10. Wszystkie prace konkursowe zgodne z Regulaminem oceniane będą przez Komisję Sędziowską składającą się przedstawicieli Organizatorów oraz specjalistów w zakresie projektowania graficznego. 
 11. Ocenie podlegają prace konkursowe nadesłane z Placówek, które przesłały raport z przeprowadzenia Konkursu, o którym mowa w pkt 5 d. 
 12. Praca konkursowa podlega ocenie według następujących kryteriów:
  1. estetyka wykonania;
  2. pomysłowość i oryginalność;
  3. zgodność pracy z tematyką konkursową;
  4. możliwość wykorzystania jako wzoru dla znaczka pocztowego;
 13. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.
 2. Pracę konkursową należy wykonać w orientacji poziomej, w następującym formacie: 25 cm szerokości i 18,5 cm wysokości. Na stronie Konkursu w zakładce POMOC znajduje się szablon znaczka (do wydrukowania na kartce A4 w orientacji poziomej), na którym można stworzyć pracę. > POBIERZ SZABLON
 3. Praca konkursowa powinna być dostarczona do Organizatorów drogą elektroniczną poprzez Panel Koordynatora.
 4. Przesłana do Organizatorów praca konkursowa musi zawierać: 
  1. Skan pracy konkursowej w formacie jpg., o szerokości 800 px (wymiar poziomy), o rozmiarze nie większym niż 1 MB.
  2. Informacje o autorze tj. imię i nazwisko, data urodzenia
  3. Tytuł pracy konkursowej (maksymalnie: 30 znaków ze spacjami), inny niż hasło przewodnie konkursu tj. „Przywróćmy tradycyjne sady”;
  4. Skan oryginału zgody uczestnika konkursu, o którym jest mowa w części IV Regulaminu w punktach 5 e, 5 f.
 5. Koordynator Placówki jest obowiązany do przesłania raportu z przeprowadzenia Konkursu w Placówce (maksymalnie: 1800 znaków ze spacjami).
 6. Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym prace stworzone techniką przestrzenną, komputerową lub w orientacji pionowej nie będą podlegać ocenie.

VI. NAGRODY

 1. Organizatorzy przewidują przyznanie trzech Nagród Głównych w postaci:
  • wydania we wrześniu 2019 roku przez Pocztę Polską S.A. 3 znaczków pocztowych w formie arkusika trzyznaczkowego w nakładzie 100 tysięcy sztuk zaprojektowanym przez Pocztę Polską S.A. na podstawie prac konkursowych, którym przyznano nagrody główne 
   oraz 
  • przyznanie nagród rzeczowych o łącznej wartości do 3000 PLN brutto (słownie: trzy tysiące złotych), dla: uczestnika Konkursu (autora nagrodzonej pracy konkursowej) oraz Koordynatora Placówki (z której nadesłano pracę konkursową).
 2. Organizatorzy przewidują wyróżnienia dla 10 prac – o łącznej wartości do 7000 PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych), dla: uczestnika Konkursu (autora nagrodzonej pracy konkursowej) oraz Koordynatora Placówki (z której nadesłano pracę konkursową).
 3. Komisja Sędziowska (jeśli uzna za zasadne) może wnioskować do Organizatorów o przyznanie dodatkowych nagród. 
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kwoty ogólnej nagród oraz sposobu jej rozdziału. 
 5. Pełna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Konkursu w ciągu 4 tygodni od zakończenia terminu przesyłania prac konkursowych.
 6. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych są zobowiązani do przesłania oryginałów prac konkursowych Biura Organizacyjnego Konkursu tj. Fundacja BOŚ przy ul. Żelaznej 32 w Warszawie w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. 
 7. Autorzy prac nagrodzonych Nagrodami Głównymi są zobowiązani do przesłania dwóch egzemplarzy podpisanej umowy, o której mowa w pkt. VII pkt. 6 do biura Konkursu w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. 
 8. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu nagrodzonych prac konkursowych, o terminie którego zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.
 9. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych powinni odebrać nagrody osobiście. O ile osobisty odbiór nagród nie będzie możliwy Organizatorzy ustalą z koordynatorem Placówki inny sposób przekazania nagród.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 11. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
 12. Organizatorzy Konkursu naliczą i odprowadzą podatek do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 41 ust.4 w zw. z art.42 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 13. Nagrody przyznane autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych zostaną wydane zgodnie z przepisami podatkowymi, tj. po pobraniu 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 14. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Z chwilą złożenia pracy konkursowej Organizatorzy nabywają na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą konkursową zgłoszoną do konkursu przez autora pracy konkursowej (dalej jako „utwór”) obejmujące następujące pola eksploatacji: 
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Z chwilą otrzymania przez Organizatorów prac konkursowych, Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania tych prac konkursowych na stronie Konkursu oraz prezentacji prac konkursowych podczas wernisażu, o którym mowa w pkt VI pkt 8 Regulaminu.
 3. Organizatorom przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie nieodpłatnych przeróbek i adaptacji utworu. 
 4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w zakresie: 
  1. nienaruszalności treści i formy; 
  2. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności; 
  3. nadzoru nad sposobem korzystania.
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie utworu i wykonywanie przez Organizatorów zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 3 na polach eksploatacji określonych w pkt 1. powyżej.
 6. Przekazanie praw autorskich przez uczestników Konkursu i Koordynatorów Placówek zostanie potwierdzone na piśmie; stosowna umowa w tym zakresie zostanie zawarta przed wydaniem nagrody. Odmowa podpisania umowy przez uczestnika lub koordynatora Placówki będzie równoznaczna z wykluczeniem uczestnika lub koordynatora z Konkursu. 
 7. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace konkursowe, które: 
  1. naruszają prawo obowiązujące w Polsce, 
  2. naruszają prawa i uczucia osób trzecich, w szczególności majątkowe prawa autorskie 
  3. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy), 
  4. zawierają wizerunki obiektów, z których korzystanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania dodatkowych zgód i zezwoleń,
  5. zawierają znaki towarowe lub inne elementy własności przemysłowej zastrzeżonej na rzecz osób trzecich, 
  6. zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy), 
  7. zostały zrealizowane przy udziale członków komisji sędziowskiej; 
  8. są reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (pokazują logotypy i marek produktów, sprzęt, itp.),
  9. nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych, 
  10. naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 3 do Regulaminu). 
 2. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w Konkursie zawartych w Regulaminie.
 3. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. 
 4. Organizatorzy nie ponoszą kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, koordynatorów placówek oraz placówki związanych z uczestnictwem w Konkursie. 
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
 6. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z Konkursu. 
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia z Konkursu. 
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestnika. 
 9. Stwierdzenie przez Organizatorów naruszenia Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu lub Koordynatora Placówki oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie.
 10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji BOŚ i Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A, a także członkowie ich rodzin.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizatorzy zobowiązują się do poinformowania o tym Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

PARTNERZY: 

 

 

PATRONI HONOROWI: 

       
   

PATRONI MEDIALNI: 

     
         
643.jpg 869.jpg
ZOBACZ WIĘCEJ PRAC...
BAZA WIEDZY