UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN TERMINARZ WYNIKI NAGRODY POMOC KONTAKT PRACE KONKURSOWE

O KONKURSIE

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO
FUNDACJI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA I POCZTY POLSKIEJ 
DLA SZKÓŁ I OŚRODKÓW KULTURY

W konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” co roku poruszamy ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko edukuje młodzież w wybranych sprawach, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Czwarta edycja konkursu organizowana pod hasłem „Wolontariat” poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

Znaczek pocztowy to nie tylko obrazek naklejany na kopertę, nie tylko potwierdzenie opłaty za przesłanie listu. Jest to przede wszystkim dzieło sztuki. Potrzeba wielu lat, aby dojść do takiej wprawy, żeby móc projektować znaczki. Wielu profesjonalnych grafików marzy, aby owoce ich twórczości znalazły się na znaczkach pocztowych. Krajowe i międzynarodowe konkursy są okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć, pochwalenia się talentem i umiejętnościami.

Konkurs „Świat oczami młodych” to jedyna w swoim rodzaju możliwość samodzielnego zaprojektowania znaczka przez młodzież. Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych w nakładzie 100 tys. egzemplarzy. Będą one dostępne w każdej placówce pocztowej, na dziesiątki lat trafią do klaserów filatelistów.

Wierzymy, że wśród młodych ludzi konkurs wypromuje kolekcjonowanie znaczków, a budowana wokół projektu wartość dodana – zrozumienie jak ważny jest wolontariat – zainspiruje młodzież do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie.

DLACZEGO WOLONTARIAT?

Począwszy od roku szkolnego 2017/18 wdrażana jest stopniowo nowa podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, która dostrzega siłę i wartość wolontariatu.

Według niej zadaniem szkoły jest rozwijanie w uczniach postaw obywatelskich i społecznych, w tym angażowania się w wolontariat. Zadaniem nauczyciela jest  m.in. „zaciekawienie ucznia otaczającym światem”. Oznacza to również ciekawe przyglądanie się światu tak, aby dostrzegać problemy wokół nas, które choćby w niewielkim stopniu może zmniejszyć nasza czynna pomoc w postaci dobrowolnej pracy „na rzecz”.

Mimo, że dzięki nowej podstawie programowej wolontariat jest coraz bardziej popularny, dalej niewielki procent społeczeństwa angażuje się w pomoc potrzebującym. Dlatego właśnie warto promować wolontariat, tłumaczyć na czym polega i dlaczego warto zostać wolontariuszem. 

Wolontariat definiujemy jako dobrowolną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz innych lub całego społeczeństwa wykraczającą poza związki rodzinne i koleżeńskie. Wolontariusz zaś to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia wobec innych.

Ochotnicza, bezinteresowna praca może być źródłem dużej osobistej satysfakcji i radości, świetną przygodą oraz okazją do sprawdzenia własnych możliwości. Zostanie wolontariuszem to też doskonała droga przygotowania do życia w lokalnych społecznościach, rozwijająca pozazawodową aktywność w miejscu pracy czy udział w organizacji społecznej. Praca wolontariusza w ramach wolontariatu szkolnego, pracowniczego czy wolontariatu w organizacji społecznej daje szansę rozwoju własnych umiejętności i możliwość ich wykorzystania, buduje poczucie odpowiedzialności oraz uczula na problemy innych wykształcając empatię. Jednym słowem – zaangażowanie uczniów w młodzieżowy wolontariat jest wspaniałą lekcją wychowawczą w praktyce.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych. 

Stworzone w ramach konkursu projekty znaczków pocztowych mają być nośnikiem informacji o wolontariacie. Natomiast znaczki wydane na podstawie 3 najlepszych prac, oprócz wartości praktycznej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element prospołecznej edukacji, wpisującej się w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie wolontariat w różnych aspektach, tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy. Trzy najlepsze prace konkursowe zostaną wydane w formie znaczków pocztowych przez Pocztę Polską.

Tematyka zgłaszanych prac powinna ściśle wiązać się z tematyką wolontariatu. Myśląc o nim należy przede wszystkim zapoznać z jego definicją oraz zwrócić uwagę na idee, które towarzyszą wolontariatowi, na to kto i co potrzebuje pomocy, w jakiej formie ta pomoc może być niesiona, a także jakie korzyści dla beneficjentów niesie taka pomoc. Warto również zwrócić uwagę, że choć w ramach definicji wolontariat to bezinteresowna pomoc, niesie również korzyści dla wolontariuszy.

Uczestników przed przystąpieniem do tworzenia prac zachęcamy do zapoznania się z tematyką WOLONTARIATU oraz wytycznymi JAK ZAPROJEKTOWAĆ ZNACZEK?

ADRESACI PROJEKTU

  • Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe;
  • Ośrodki kultury;
  • Młodzież w wieku 7–19 lat;
  • Nauczyciele/Opiekunowie, którzy pełnić będą rolę Koordynatorów projektu na terenie danej placówki szkolnej lub ośrodka kultury.

Do zadań Koordynatora należy przeprowadzenie:

  • wewnętrznej kampanii informacyjnej na temat inicjatywy;
  • zajęć edukacyjnych dotyczących wiedzy nt. wolontariatu;
  • wewnętrznego konkursu na projekt znaczka pocztowego.

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

ETAP WEWNĘTRZNY – w tym etapie wybierany jest Koordynator konkursu, który zarejestruje placówkę na stronie konkursu. Zadaniem Koordynatora jest ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu oraz zapoznanie młodzieży z historią i rolą znaczka pocztowego oraz tematyką dotyczącą wolontariatu. W tym celu przygotowane zostały materiały edukacyjne, które pomogą przedstawić powyższe zagadnienia: scenariusz zajęć oraz kompendium wiedzy, w postaci artykułów, porad i linków do ciekawych stron internetowych. Spośród prac wykonanych przez uczniów należy wybrać maksymalnie 3 najlepsze. Wybór prac powinien odbyć się drogą głosowania. Etap kończy się przesłaniem przez Koordynatora raportu z przebiegu konkursu.

ETAP OGÓLNOPOLSKI – do tego etapu przechodzą maksymalnie 3 najlepsze prace z danej placówki. Obowiązkiem Koordynatora konkursu jest przesłanie ich skanów do organizatora za pośrednictwem strony konkursu. Wszystkie nadesłane prace będą widoczne na stronie konkursu oraz zostaną ocenione przez Komisję Sędziowską.

Obowiązuje zasada, że do Organizatora Konkursu można przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z jednej placówki!

UWAGA!

Placówki biorące udział w konkursie mogą przeprowadzić zajęcia edukacyjne oraz  etap wewnętrzny za pośrednictwem Internetu.

>>> Przeczytaj JAK PRZEPROWADZIĆ KONKURS PRZEZ INTERNET?

PLAN DZIAŁAŃ

ETAP WEWNĘTRZNY

1.  Wybranie Koordynatora Konkursu w danej placówce.

2.  Zgłoszenie placówki (szkoły/domu kultury) do Konkursu przez Koordynatora poprzez:
     rejestrację na stronie konkursu oczamimlodych.pl.

3.  Rozpowszechnienie informacji na temat Konkursu w środowisku placówki różnymi sposobami
     komunikacji.

4.  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

5.  Przeprowadzenie eliminacji wewnątrznych – zasada wyboru prac konkursowych.
6.  Przesłanie raportu z przebiegu konkursu.

ETAP OGÓLNOPOLSKI

1.  Wysłanie na konkurs 3 najlepszych prac konkursowych.
2.  Prezentacja prac konkursowych na stronie konkursu.
3.  Przesłanie oryginałów zgód autorów.

4.  Wybór najlepszych prac konkursowych.
5.  Wyniki posiedzenia Komisji Sędziowskiej.

TERMINARZ

Rejestracja placówek trwa do 8 kwietnia 2020 roku 30 kwietnia 2020 roku. Do 20 maja 2020 roku 5 czerwca 2020 roku placówki mają czas na przeprowadzenie konkursów wewnętrznych i nadsyłanie prac konkursowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu w połowie czerwca 2020 roku drugiej połowie czerwca 2020 roku. Natomiast na jesieni 2020 roku odbędzie się wernisaż połączony z wręczeniem nagród.

Wszystkie obowiązujące w konkursie terminy są podane w zakładce TERMINARZ.

DO POBRANIA:

Terminarz (plik pdf)

WYNIKI I WRĘCZENIE NAGRÓD

Nadesłane na konkurs prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej, która przyzna:

  • 3 nagrody główne (po jednej w każdej kategorii wiekowej);
  • 10 wyróżnień (Komisja Sędziowska zdecyduje o rozdziale wyróżnień w kategoriach).

Wyniki posiedzenia Komisji zostaną opublikowane w połowie czerwca 2020 roku drugiej połowie 2020 roku na stronie internetowej Konkursu.

Na nagrodę główną oraz wyróżnienia składają się nagrody rzeczowe dla autora projektu oraz koordynatora konkursu. Łączna wartość nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

Na bazie zwycięskich prac konkursowych powstaną 3 znaczki pocztowe z kolekcji „Świat oczami młodych” promujące tradycyjne sady, które Poczta Polska wyda jesienią 2020 roku.

Wernisaż, w ramach którego obędzie się wręczenie nagród oraz premiera znaczków zaplanowany jest na jesień 2020 roku. Będzie to uroczyste zakończenie 4. edycji konkursu.

ZARZĄDZANIE KONKURSEM

Na potrzeby Konkursu została stworzona dedykowana strona internetowa umożliwiająca:

•  rejestrację placówek w Konkursie;

•  zapoznanie się uczestników z zasadami uczestnictwa w Konkursie;

•  zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi;

•  zapoznanie się z zasadami przygotowywania prac konkursowych;

•  przesyłanie prac konkursowych;

•  publiczną prezentację nadesłanych prac;

PLIKI DO POBRANIA (alfabetycznie)

POPRZEDNIE EDYCJE

Pierwsza edycja konkursu pod hasłem "Czas na zdrowie" odbyła się w 2017 roku.

>>>  Przeczytaj więcej o 1. edycji

Druga edycja konkursu pod hasłem "Ratujemy klimat" odbyła się w 2018 roku.

>>>  Przeczytaj więcej o 2. edycji

Trzecia edycja konkursu pod hasłem "Przywróćmy tradycyjne sady" odbyła się w 2019 roku.

>>>  Przeczytaj więcej o 3. edycji

PARTNERZY: 

 

 

PATRONI HONOROWI: 

623.jpg 342.jpg
ZOBACZ WIĘCEJ PRAC...
BAZA WIEDZY