UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
REGULAMIN
KONKURSU "ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH"
(dalej jako "Konkurs")
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorami Konkursu są:
  Fundacja Banku Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa; wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000347694, NIP 527 262 13 45, REGON 142270488-00026
  oraz
  Poczta Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, o kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000 zł, w całości wpłaconym
  (dalej zwani „Organizatorami”)

 2. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

 3. Regulamin Konkursu „Świat Oczami Młodych” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału
  w Konkursie na przygotowanie przez uczestników projektu znaczka pocztowego do hasła „Czas na zdrowie”.

 4. Biuro Organizacyjne Konkursu („biuro”) znajduje się w siedzibie Fundacji.

 5. Szczegóły Konkursu dostępne są na stronie Konkursu: www.oczamimlodych.pl (dalej zwana „stroną Konkursu”).

 6. Kontakt do biura:
  tel: 22 532 71 94, codziennie w godzinach: 10.00 – 14.00;
  fax: 22 532 71 92,
  e-mail: oczamimlodych@fundacjabos.pl
  adres: al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa
II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Celem Konkursu jest przybliżenie młodzieży tematyki zdrowego stylu życia, na który składa się przede wszystkim odpowiednie żywienie (z naciskiem na żywność ekologiczną) oraz aktywność fizyczna.

 2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczestników projektu znaczka pocztowego do hasła „Czas na zdrowie”, spełniającego wymagania techniczne określone w Regulaminie (dalej jako „praca konkursowa”).

 3. Najlepsze prace konkursowe zostaną wykorzystane do zaprojektowania przez Pocztę Polską S.A. arkusika trzyznaczkowego, który zostanie wydany przez Pocztę Polską S.A. w nakładzie minimum 80 tysięcy sztuk.
III. TERMINARZ
 1. Konkurs trwa w okresie od 20 kwietnia do 31 października 2017 roku.

 2. Szczegółowy terminarz Konkursu znajduje się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ
IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Uczestnikami Konkursu może być wyłącznie młodzież w wieku 10-19 lat, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem szkół artystycznych oraz podopiecznych ośrodków kultury.

 2. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi (szkoła/ośrodek kultury - dalej zwanymi „Placówką”).

 3. Placówkę do Konkursu zgłasza nauczyciel/opiekun pełniący funkcję koordynatora Konkursu (dalej jako „Koordynator Placówki”) na terenie danej Placówki, rejestrując ją w panelu konkursowym (zgodnie z pkt. 4 poniżej).

 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie Placówki w terminie do 15 maja 2017 roku poprzez:
  1. wypełnienie znajdującego się na stronie Konkursu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i wysłanie go drogą elektroniczną poprzez panel konkursowy;
  2. przesłanie za pośrednictwem strony konkursu skanu formularza rejestracyjnego z podpisem dyrektora szkoły/domu kultury i opiekuna Zespołu w Panelu Opiekuna.
  Otrzymanie przez Organizatorów dokumentu wymienionego pod lit. b powyżej stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu przez Placówkę.

 5. Koordynator Placówki zobowiązany jest do:
  1. zapoznania uczestników z:
   • warunkami przystąpienia do Konkursu,
   • materiałami merytorycznymi udostępnionymi na stronie Konkursu (dotyczącymi: roli znaczka pocztowego, znaczenia zdrowego stylu życia oraz poradami na temat zasad projektowania przestrzeni graficznej);
  2. przeprowadzenia konkursu plastycznego na terenie Placówki;
  3. przesłania do Organizatorów najlepszych prac konkursowych wyłonionych w konkursie plastycznym przeprowadzonym na terenie Placówki (maksymalnie 3 prace konkursowe), wybranych w głosowaniu społeczności placówki;
  4. przesłania do Organizatorów krótkiego opisu koncepcji danej pracy konkursowej;
  5. przesłania do Organizatorów opisu przeprowadzenia Konkursu w Placówce;
  6. przesłania do Organizatorów oryginałów podpisanych zgód opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Konkursu na udział uczestników w Konkursie, w tym udzielenie zgód na korzystanie z prac konkursowych przez Organizatorów w zakresie określonym Regulaminem > POBIERZ FORMULARZ ZGODY
  7. przesłania do Organizatorów oryginałów podpisanych zgód pełnoletnich uczestników Konkursu na korzystanie z prac konkursowych przez Organizatorów w zakresie określonym Regulaminem > POBIERZ FORMULARZ ZGODY
  8. materiały wymienione w punktach 5 c, 5 d i oryginały dokumentów wymienione w punktach 5 f i 5 g (skan) należy przesłać do Organizatorów poprzez panel konkursowy w terminie do 30 czerwca 2017 roku;
  9. oryginały dokumentów wymienionych w punktach 5 f, 5 g należy także dostarczyć do Organizatorów osobiście lub pocztą w terminie do 7 lipca 2017 roku. O zachowaniu terminu określonego w niniejszym punkcie decyduje data faktycznego dostarczenia formularza zgłoszenia do Organizatorów, a w przypadku poczty – data stempla pocztowego;
  10. brak zgód o których mowa w pkt 5 f i 5 g oznacza wykluczenie uczestnika z Konkursu.

 6. Zgłoszona do Konkursu praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.

 7. Prace konkursowe złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów Konkursu oraz członkowie Komisji Sędziowskiej, o której mowa w pkt 9 poniżej i członkowie jej rodzin.

 9. Wszystkie prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Sędziowską składającą się przedstawicieli Organizatorów oraz specjalistów w zakresie projektowania graficznego.

 10. Ocenie podlega praca konkursowa według następujących kryteriów:
  1. estetyka wykonania;
  2. pomysłowość i oryginalność;
  3. zgodność pracy z tematyką konkursową;
  4. możliwość wykorzystania jako wzoru dla znaczka pocztowego;
  oraz opis jej koncepcji i opis przeprowadzenia Konkursu w Placówce.

 11. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 12. Prace konkursowe będą również poddane ocenie internautów i w wyniku głosowania przeprowadzonego na stronie Konkursu przyznana zostanie specjalna nagroda internautów.

 13. Głosowanie internautów odbędzie się na stronie konkursu. Rozpocznie się 1 lipca 2017 roku o godzinie 12:00, a zakończy 14 lipca 2017 roku o godzinie 12:00.
V. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.

 2. Pracę konkursową należy wykonać na szablonie znaczka pocztowego, który jest dostępny do pobrania na stronie konkursu. > POBIERZ SZABLON ZNACZKA

 3. Praca konkursowa powinna być dostarczona do Organizatorów drogą elektroniczną poprzez panel konkursowy.

 4. Przesłana do Organizatorów praca konkursowa powinna zawierać:
  1. Skan pracy konkursowej w formacie: jpg.
  2. Opis koncepcji pracy konkursowej (maksymalnie: 600 znaków ze spacjami);

 5. Przesłana praca konkursowa musi być oznakowana:
  1. imieniem i nazwiskiem autora pracy konkursowej;
  2. tytułem pracy konkursowej (maksymalnie: 30 znaków ze spacjami).

 6. Plik z pracą konkursową powinien mieć wymiar: 580 px (wymiar poziomy) x 448 px., maksymalnie 1 MB.

 7. Koordynator Placówki jest obowiązany do przesłania opisu przeprowadzenia Konkursu w Placówce (maksymalnie: 1800 znaków ze spacjami).
VI. NAGRODY
 1. Organizatorzy przewidują przyznanie trzech nagród głównych w postaci:
  • wydania w październiku 2017 roku przez Pocztę Polską S.A. 3 znaczków pocztowych w formie arkusika trzyznaczkowego w nakładzie nie mniejszym niż 80 tysięcy sztuk zaprojektowanym przez Pocztę Polską S.A. na podstawie prac konkursowych, którym przyznano nagrody główne
  • oraz
  • przyznanie nagród rzeczowych o łącznej wartości do 3000 PLN brutto (słownie: trzy tysiące złotych), dla: uczestnika Konkursu (autora nagrodzonej pracy konkursowej) oraz Koordynatora Placówki (z której nadesłano pracę konkursową).

 2. Wyróżnienia dla 10 prac – o łącznej wartości do 7000 PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych), dla: uczestnika Konkursu (autora nagrodzonej pracy konkursowej) oraz Koordynatora Placówki (z której nadesłano pracę konkursową).

 3. Nagroda internautów o wartości do 400 PLN brutto (słownie: czterysta złotych), dla Uczestnika Konkursu (autora nagrodzonej pracy konkursowej).

 4. Nagroda internautów zostanie przyznana uczestnikowi, którego praca konkursowa uzyska najwięcej głosów w głosowaniu Internautów, a która nie została nagrodzona lub wyróżniona przez Komisję Sędziowską.

 5. Komisja Sędziowska (jeśli uzna za zasadne) może wnioskować do Organizatorów o przyznanie dodatkowych nagród.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kwoty ogólnej nagród oraz sposobu jej rozdziału.

 7. Pełna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Konkursu w ciągu 4 tygodni od zakończenia terminu przesyłania prac konkursowych.

 8. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych są zobowiązani do przesłania oryginałów prac konkursowych oraz dwóch egzemplarzy podpisanej umowy, o której mowa w pkt. VII pkt. 6 do biura konkursu w terminie do 11 sierpnia 2017 roku.

 9. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu nagrodzonych prac konkursowych, o terminie którego zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.

 10. Zwycięzcy powinni odebrać nagrody osobiście. O ile osobisty odbiór nagród nie będzie możliwy Organizatorzy ustalą z koordynatorem Placówki inny sposób przekazania nagród.

 11. Organizatorzy Konkursu naliczą i odprowadzą podatek do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 41 ust.4 w zw. z art.42 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 12. Nagrody przyznane Zwycięzcom Konkursu zostaną wydane zgodnie z przepisami podatkowymi, tj. po pobraniu 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, na co Uczestnik wyraża zgodę.
VII. PRAWA AUTORSKIE
 1. Z chwilą złożenia pracy konkursowej organizatorzy nabywają na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą konkursową zgłoszoną do konkursu przez danego zwycięzcę Konkursu (dalej jako „utwór”) obejmujące następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 2. Z chwilą otrzymania przez Organizatorów prac konkursowych, Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania tych prac konkursowych na stronie Konkursu oraz prezentacji prac konkursowych podczas wernisażu, o którym mowa w pkt VI pkt 8 Regulaminu.

 3. Organizatorom przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie nieodpłatnych przeróbek i adaptacji utworu.

 4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w zakresie:
  1. oznaczania swoim nazwiskiem lub nickiem Placówki;
  2. nienaruszalności treści i formy;
  3. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;
  4. nadzoru nad sposobem korzystania.

 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie utworu i wykonywanie przez Organizatorów zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 3 na polach eksploatacji określonych w pkt 1. powyżej.

 6. Przekazanie praw autorskich przez uczestników Konkursu i Koordynatorów Placówek zostanie potwierdzone na piśmie; stosowna umowa w tym zakresie zostanie zawarta przed wydaniem nagrody. Odmowa podpisania umowy przez uczestnika lub koordynatora Placówki będzie równoznaczna z wykluczeniem uczestnika lub koordynatora z Konkursu.

 7. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace konkursowe, które:
  1. naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
  2. naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
  3. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  4. zawierają wizerunki obiektów, z których korzystanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania dodatkowych zgód i zezwoleń,
  5. zawierają znaki towarowe lub inne elementy własności przemysłowej zastrzeżonej na rzecz osób trzecich,
  6. zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  7. zostały zrealizowane przy udziale członków komisji sędziowskiej;
  8. są reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (pokazują logotypy i marek produktów, sprzęt, itp.),
  9. nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych,
  10. naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizatorzy nie ponoszą kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, koordynatorów placówek oraz placówki związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 2. Organizatorzy nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.

 3. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z Konkursu.

 4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia z Konkursu.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestnika.

 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

 7. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.

 8. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

 9. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 10. Stwierdzenie przez Organizatorów naruszenia Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu lub Koordynatora Placówki oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie.

 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizatorzy zobowiązują się do poinformowania o tym Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu.

 12. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w Konkursie zawartych w Regulaminie.
PLIKI DO POBRANIA:
 
Patroni i partnerzy: