UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
NAGRODY
Nadesłane na konkurs prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej, która przyzna:
3 nagrody główne
10 wyróżnień

Nagrodę zdobędzie także praca najlepiej oceniona przez Internautów.

Łączna wartość nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

Na bazie zwycięskich prac konkursowych Poczta Polska S. A. przygotuje i wyda 3 znaczki w formie arkusika trzy-znaczkowego, promujące zachowania prozdrowotne z zakresu prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Znaczki zostaną wydane w październiku 2017 roku.

NAGRODY GŁÓWNE

  • dla 3 najlepszych prac konkursowych
  • wydanie w październiku 2017 roku przez Pocztę Polską S.A. 3 znaczków pocztowych w formie arkusika trzyznaczkowego w nakładzie nie mniejszym niż 80 tysięcy sztuk. Znaczki zaprojektowane będą przez Pocztę Polską S.A. na podstawie prac konkursowych, którym przyznano nagrody główne;
  • nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 3000 PLN brutto (1000 PLN brutto dla każdego projektu), dla: uczestników Konkursu (autorzy nagrodzonych prac konkursowych) oraz Koordynatorów Placówek, z których nadesłano prace konkursowe.

WYRÓŻNIENIA

  • dla 10 prac konkursowych
  • nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 7000 PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych), dla: uczestników Konkursu (autorów nagrodzonych prac konkursowych) oraz Koordynatorów Placówek, z których nadesłano prace konkursowe.

NAGRODA INTERNAUTÓW

  • dla 1 pracy konkursowej wyłonionej w głosowaniu internautów,
  • nagroda rzeczowa o wartości do 400 PLN brutto (słownie: czterysta złotych), dla Uczestnika Konkursu (autora nagrodzonej pracy konkursowej),
  • nagroda internautów zostanie przyznana uczestnikowi, którego praca konkursowa uzyska najwięcej głosów w głosowaniu Internautów, a która nie została nagrodzona lub wyróżniona przez Komisję Sędziowską.

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Wszystkie prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Sędziowską składającą się z przedstawicieli Organizatorów tj. Fundacji Banku Ochrony Środowiska i Poczty Polskiej S.A. oraz specjalistów w zakresie projektowania graficznego.

Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Komisja Sędziowska (jeśli uzna za zasadne) może wnioskować do Organizatorów o przyznanie dodatkowych nagród. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kwoty ogólnej nagród oraz sposobu jej rozdziału.

WYNIKI

Pełna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Konkursu w ciągu 4 tygodni od zakończenia terminu przesyłania prac konkursowych.
 
Patroni i partnerzy: